Skip to main content

Notice

The new RDA web platform is still being rolled out. Existing RDA members PLEASE REACTIVATE YOUR ACCOUNT using this link: https://rda-login.wicketcloud.com/users/confirmation. Please report bugs, broken links and provide your feedback using the UserSnap tool on the bottom right corner of each page. Stay updated about the web site milestones at https://www.rd-alliance.org/rda-web-platform-upcoming-features-and-functionalities/.

Nieuwe gedragscode wetenschappelijke integriteit voor Nederlandse wetenschap

 • Creator
  Discussion
 • #110766

  Lisa de Leeuw
  Participant

  Vandaag wordt de nieuwe versie van de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit gelanceerd. De afgelopen tijd is er door de KNAW, NFU, NWO, TO2-federatie, Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten intensief samengewerkt aan een grondige herziening en verbreding van de code, die al sinds 2004 bestaat. Deze herziening, inclusief een publieke consultatie, werd in goede banen geleid door een commissie onder leiding van prof. dr. Keimpe Algra. De code zal ingaan op 1 oktober 2018. Commissievoorzitter prof. dr. Keimpe Algra: “Voor het goed functioneren van de wetenschap is wetenschappelijke integriteit van essentieel belang. Met deze nieuwe code sluit Nederland aan bij internationale ontwikkelingen op het gebied van wetenschappelijke integriteit. Ik ben er trots op dat we een code opgesteld hebben die toepasbaar is voor zowel fundamenteel als toegepast en praktijkgericht onderzoek. De nieuwe code bevat duidelijke normen die onderzoekers van veel verschillende onderzoeksorganisaties kunnen toepassen in de dagelijkse praktijk”.
  Enkele opvallende elementen in deze code, ten opzichte van de vorige versie, zijn:

  De nieuwe gedragscode is zo geschreven dat deze van toepassing kan zijn op zowel het publieke als het publiek-private wetenschappelijk onderzoek in Nederland.
  In de gedragscode wordt nadrukkelijk ruimte geboden voor samenwerking en multidisciplinariteit: de code houdt rekening met de verschillen tussen (onderzoeks)instellingen. De gedragscode definieert vijf principes van wetenschappelijke integriteit, 61 normen voor goede onderzoekspraktijken en zorgplichten voor de instellingen.
  De zorgplichten voor de instellingen zijn nieuw in deze gedragscode. Hiermee tonen de onderzoeksorganisaties dat zij verantwoordelijk zijn voor het creëren van een werkomgeving waarbinnen goede onderzoekspraktijken worden bevorderd en geborgd.
  Bovendien maakt de nieuwe gedragscode wetenschappelijke integriteit onderscheid tussen schendingen van de wetenschappelijke integriteit, bedenkelijk gedrag en lichte tekortkomingen. 
  In het laatste hoofdstuk staat beschreven hoe een instelling om moet gaan met potentiële schendingen van de wetenschappelijke integriteit. 
  De code laat aan de ene kan ruimte aan de instellingen om tot een gebalanceerd oordeel te komen over potentiële schendingen van de wetenschappelijke integriteit, maar noemt de wegingscriteria die daarbij een rol spelen expliciet. 

  Het laatste punt maakt goed duidelijk hoe de code gezien moet worden: als een handreiking die onderzoekers en instellingen zelf kunnen en zullen toepassen. Commissielid prof. dr. Lex Bouter: “Met deze code maken de aangesloten organisaties duidelijk dat integriteit voor hen een essentieel element van de onderzoekspraktijk is. We willen dat onderzoekers kunnen werken in een open omgeving waar zij zich verantwoordelijk en aanspreekbaar voelen. Alleen als mensen dilemma’s kunnen delen en fouten kunnen bespreken, komt de wetenschap verder. Met deze code hebben we hier een bijdrage aan willen leveren.” 
   De volledige commissie bestond uit de volgende leden:
  Prof. dr. Keimpe Algra (voorzitter)
  Prof. dr. Lex Bouter
  Prof. mr. dr. Antoine Hol
  Mr. dr. Jan van Kreveld
  Dr. Daan Andriessen
  Prof. dr. mr. Catrien Bijleveld
  Prof. dr. Roberta D’Alessandro
  Prof. dr. Jenny Dankelman
  Prof. dr. Peter Werkhoven
  Geschreven door Ingeborg Verheul, Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management 
  —————-English version———-
  New Netherlands Code of Conduct for Research Integrity
  Friday 14 September 2018
  The new version of the Netherlands Code of Conduct for Research Integrity will be published today. Recently, the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW), Netherlands Federation of University Medical Centres (NFU), Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO), Associated Applied Research Institutes (TO2), Netherlands Association of Universities of Applied Sciences (VH), and the Association of Universities in the Netherlands (VSNU) worked together intensively to thoroughly amend and expand the Code of Conduct that has been in use since 2004. This amendment process, which included a public consultation, was led by a committee chaired by Prof. Keimpe Algra. The Code of Conduct will enter into force on 1 October 2018. Committee chair Prof. Keimpe Algra says, “Research integrity is essential if research is to be conducted properly. This new Code of Conduct ensures that the Netherlands keeps up with international developments regarding research integrity. I am proud that we have drawn up a Code of Conduct that applies to fundamental, applied, and practice-oriented research. This new Code of Conduct describes clear standards that researchers in many research organizations can apply to their daily practices”.
  Compared with the previous version, a number of striking elements of the new Code of Conduct are as follows:

  The new Code of Conduct is written in such a way that it can apply to both public and public-private scientific and scholarly research in the Netherlands.
  The Code of Conduct specifically allows for collaboration and multidisciplinary approaches, as it takes into account the differences between different institutions. The Code of Conduct defines five principles of research integrity and 61 standards for good research practices and duties of care for the institutions.
  The institutions’ duties of care are new additions to this Code of Conduct. With these, the research organizations show that they are responsible for providing a working environment that promotes and safeguards good research practices.
  Moreover, the new Code of Conduct for Research Integrity distinguishes between research misconduct, questionable research practices, and minor shortcomings. 
  The final chapter describes how an institution must address potential research misconduct. 
  On the one hand, the Code of Conduct grants institutions adequate scope to deliver a balanced verdict regarding potential research misconduct, while on the other hand it explicitly states the criteria that play a role in such a scenario. 

  The final point clearly shows how the Code of Conduct should be viewed: as a helping hand that researchers and institutions can and will apply themselves. Committee member Prof. Lex Bouter says, “This Code of Conduct is a way for participating organizations to demonstrate that integrity is an essential part of their research practice. We want researchers to be able to work in an open environment in which they feel responsible and accountable. Science and scholarship can only develop further if people can share concerns about dilemmas and discuss errors made. This Code of Conduct is our contribution to that thought.” 
  The committee consists of the following members:
  Prof. Keimpe Algra (chair)
  Prof. Lex Bouter
  Prof. Antoine Hol
  Dr Jan van Kreveld
  Dr Daan Andriessen
  Prof. Catrien Bijleveld
  Prof. Roberta D’Alessandro
  Prof. Jenny Dankelman
  Prof. Peter Werkhoven
  Content provided by Ingeborg Verheul, Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management 

Log in to reply.