Webinar om nasjonalt samarbeid om forskningsdatastøtte og -kompetanse

You are here

09 Nov 2022 UTC

Webinar om nasjonalt samarbeid om forskningsdatastøtte og -kompetanse

 
Date: 
09 Nov 2022

RDA Norge inviterer til webinar og innspillsmøte om nasjonalt samarbeid om kompetanse og støtte knyttet til forskningsdatahåndtering.
Målgruppe - alle som arbeider eller har interesse for datahåndtering i forskning.

Tid: 9. november 09.00 - 11.45

Arrangementet finner sted online. Zoom detaljer: https://uit.zoom.us/j/4319037415?pwd=MzlwNTFtNEFGTDQrR25nMzF0MU1xZz09
Meeting ID: 431 903 7415 Password: CCu6w2. Presentasjonene vil bli tatt opp og delt etter arrangementet.

Program

09:00 - 9:30 Kompetanserammeverk for forskningsdatastøtte i UH-bibliotek

I første sesjon presenteres Kompetanserammeverk for forskningsdatastøtte i UH-bibliotek:
Kompetanserammeverket for forskningsdatastøtte er en oversikt over ulike typer kompetanser og ferdigheter man trenger for å møte krav og behov for bedre datahåndtering i forskning i den Norske UH-sektoren. Rammeverket bygger på funn fra en kartlegging av internasjonale dokumenter og rapporter på feltet og en heldags workshop med 40 deltakere fra store og små institusjoner i sektoren. Presentasjonen går gjennom rammeverket, oppsummerer anbefalinger og utfordringer som krever ekstra oppmerksomhet.
Kompetanserammeverk for forskningsdatahåndtering i Universitets- og høgskolebibliotek (UH-bibliotek) er et ettårig prosjekt (høst 2021 – høst 2022) drevet av den norske noden i Research Data Alliance (RDA-NO) og finansiert av Nasjonalbiblioteket, med deltakere fra sju norske UH-bibliotek. Jenny Ostrop, prosjektdeltaker fra UiB vil presentere på vegne av prosjektet. \

9.30 - 11:45 Innspillsmøte Kuratornettverk for FAIR forskningsdata

I andre sesjon inviterer det nyoppstartede prosjektet “Kuratornettverk for FAIR forskingsdata” til innspillsmøte:
Kuratornettverket for FAIR forskningsdata skal gi medlemmene mulighet for kompetanseheving og kollegial erfaringsutveksling, og gi støtte i de konkrete utfordringene som medlemmene møter i det praktiske kurateringsarbeidet. Nettverket er nå i ferd med å formes, og innspill fra potensielle medlemmer vil være viktig for å få i stand et godt fungerende nettverk framover.   
Noen av medlemmene i dette nettverket vil ha årelang erfaring med arkivering og deling av forskningsdata, og behersker allerede kvalitetssikring, dokumentering, standardisering og formatering i tråd med FAIR-prinsippene og andre krav og anbefalinger. Mens en del av oss andre har langt mindre erfaring med praktisk kurateringsarbeid.
I dagens andre sesjon vil det først informeres om nettverket, før det vil presenteres utvalgte resultater fra en spørreundersøkelse vi gjerne vil du skal besvare (se nedenfor). Deretter vil kurator-kompetanse diskuteres fra tre ulike ståsted, og minst like viktig: det vil settes av tid og mulighet for innspill og diskusjon. Hvilke kompetanseområder bør nettverket prioritere i sitt framtidige arbeid?

9.30 - 10:00 Presentasjon:
• Velkommen og introduksjon til prosjektet (Philipp Conzett, førstebibliotekar, UiT)
• Noen hovedinntrykk fra spørreundersøkelsen Hva er praksis og behov i forskningsdataarkivering og -tilgjengeliggjøring i Norge? (Svein Høier, førstebibliotekar, NTNU)
              
10:00 - 10:15     Beinstrekk/sosial prat
              
10:15 - 10:45     Fire innleiingar frå ulike perspektiv / med ulik potensiell tilknyting til nettverket:
• Erfaren kurator av opne data: Shea Allison Sundstøl, førstebibliotekar, USN
• Erfaren kurator av sensitive data: Cecilie Hopland Jentoft, seniorrådgjevar, Sikt/NSD
• Ny/fersk kurator: Marte Irjall, universitetsbibliotekar, VID
• Anna rolle/tilknyting: Matthew Good, førstebibliotekar, UiO
10:45 - 11:40     Diskusjon
11:40 – 11:45    Avrunding

For å vite litt mer om bakgrunn og behov til den potensielle medlemsmassen for nettverket, vil vi gjerne at alle interesserte tar seg tid til å besvare denne anonyme og åpne spørreundersøkelsen innen 1. november 2022: https://nettskjema.no/a/kuratornettverk2022

Spørreskjemaet er på norsk, men åpne spørsmål kan du også besvare på engelsk.