Essentials 4 Data Support

18 Sep 2019
Groups audience: 

*** apologies for cross-posting***
English here below
Beste allen,
De zomerstop van 2019 is gebruikt om de cursus 'Essentials 4 Data Support' aan te passen, de laatste jaren zijn de ontwikkelingen immers snel gegaan. De cursus 'Essentials 4 Data Support' blijft zo nog steeds dé inleidende cursus voor degenen die onderzoekers (willen) ondersteunen bij het opslaan, beheren, archiveren en delen van hun onderzoeksgegevens.
*** De eerstvolgende cursusronde begint donderdag 10 oktober. Registratie staat nog open! Ga hiervoor naar https://datasupport.researchdata.nl/over-de-cursus/inschrijfformulier/
Ook nog ter herinnering: op 2 september 2019 is de MOOC Delivering Research Data Management Services gestart! Zie https://www.futurelearn.com/courses/delivering-research-data-management-....
Enige achtergrond:
De afgelopen 5 jaar heeft Research Data Netherlands (RDNL) de cursus ‘Essentials 4 Data Support’ aangeboden, een inleidende cursus voor degenen die onderzoekers (willen) ondersteunen bij het opslaan, beheren, archiveren en delen van hun onderzoeksgegevens.
Research Data Netherlands is een samenwerkingsverband van 4TU.Centre for Research Data, Data Archiving and Networked Services (DANS) en SURFsara. Met deze coalitie, die ook voor andere partijen open staat, bundelen de drie data-archieven hun krachten op het gebied van langdurige data-archivering.
Essentials 4 Data Support heeft de afgelopen 5 jaar 3 keer per jaar plaatsgevonden. We zijn trots op het feit dat we in deze periode meer dan 300 data supporters hebben opgeleid. Hoewel de meerderheid van de datamanagement-supporters in Nederland is gevestigd, wordt de cursus zowel in het Engels als in het Nederlands aangeboden.
De meeste studenten zijn bibliotheekmedewerkers die werken als informatiespecialisten. We hebben echter ook beleidsadviseurs en ICT-specialisten opgeleid. Studenten zijn afkomstig van verschillende instellingen, waaronder universiteiten, hogescholen en andere nationale onderzoeksinstellingen. Ze komen uit heel Nederland en zijn actief op verschillende onderzoeksgebieden. Academische ziekenhuizen, bijvoorbeeld, sturen in toenemende mate personeel naar de cursus in afwachting van de groeiende vraag naar en centrale rol van research data management support.
Internationale medewerkers hebben ook deelgenomen aan de cursus. Collega's zijn uit Spanje en Italië gereisd om deel te nemen. Momenteel zijn we in gesprek met studenten uit Indonesië om de cursus aan te passen aan hun behoeften. In 2016 hebben twee coaches een interne training gegeven aan Deense universiteiten. Ook zijn er interne trainingen voor Nederlandse hogescholen verzorgd.
Met vriendelijke groet,
Ellen Verbakel, Cees Hof, Boudewijn van den Berg
Essentials coaches
In English:
Dear all,
The summer break of 2019 was used to adjust the 'Essentials 4 Data Support' course, as developments have gone fast in recent years. The 'Essentials 4 Data Support' course thus continues to be the introductory course for those who (want to) support researchers in storing, managing, archiving and sharing their research data.
*** The next course round starts on Thursday 10 October. Registration is still open! To do this, go to https://datasupport.researchdata.nl/en/about-the-course/registration-cou...
Another reminder: the MOOC 'Delivering Research Data Management Services' has started on 2 September 2019! See https://www.futurelearn.com/courses/delivering-research-data-management-....
Some background:
For the last 5 years Research Data Netherlands (RDNL) has offered the course 'Essentials 4 Data Support', an introductory course for those who (want to) support researchers in storing, managing, archiving and sharing their research data. In recent years the developments have been moving fast. The 2019 summer break was used to adjust the Essentials 4 Data Support course. The aim is to get everything ready before the next course starts on October 10. Registration is still open.
Research Data Netherlands is an alliance between 4TU.Centre for Research Data, Data Archiving and Networked Services (DANS) and SURFsara. With this coalition, also open to other parties, the three data archives join forces in the area of long-term data archiving.
"Essentials 4 Data Support has taken place 3 times a year over the past 5 years. We are be proud of the fact that during this period we have educated more than 300 data management supporters. While the majority of the data management supporters are based in the Netherlands the course is offered in English as well as in Dutch.
The majority of students are library staff who work as information specialists. We have, however, also trained policy advisors and ICT specialists. Students originate from various institutions including universities, technical colleges and universities of applied sciences and other national research institutions. They come from all over The Netherlands and are active in different fields of research. Academic hospitals, for instance, are increasingly sending staff to the course in anticipation of the growing demand for, and central role of, research data management practices.
International staff have also taken part in the course. Colleagues have travelled from Spain and Italy to participate. Currently, we are talking with students from Indonesia to adapt the course for their needs. In 2016, two coaches provided an in-house training for Danish universities. Also in-house trainings for Dutch colleges have been provided.
Kind regards,
Ellen Verbakel, Cees Hof, Boudewijn van den Berg
Essentials coaching team